www.eprace.edu.pl » korona-na-monetach » Bibliografia

Bibliografia

 1. Źródła

  1. Białkowski A, Szweycer T., Monety ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1975.

  2. Kopicki E., Katalog Podstawowych typów monet i banknotów polskich oraz ziem historycznie z Polską związanych, Część I: Monety królów i książąt polskich 960 - 1501, t. 1, Warszawa 1974.

  3. Kopicki E., Katalog Podstawowych typów monet i banknotów polskich oraz ziem historycznie z Polską związanych, 1506 - 1632, t. 2, Warszawa 1974

 2. Opracowania ogólne

  1. Adamczyk J., Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu, Warszawa 2004.

  2. Gumowski M., Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914

  3. Gumowski M., Zarys numizmatyki polskiej, Łódź 1952.

  4. Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1970.

  5. Kiersnowski R., Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.

  6. Kiersnowski R., Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964.

  7. Piniński, J Pojęcie monety fałszywej w późnym średniowieczu, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. XX, r. 1976, s. 239 – 242.

  8. Stronczyński K., Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, t. 2, Piotrków 1883 – 1885.

  9. Suchodolski S., Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej, Wrocław 1982.

  10. Szwagrzyk J. A., Pieniądz na ziemiach polskich X – XX wiek, Wrocław 1973.

  11. Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981.

 3. Opracowania mennictwa Piastowskiego

  1. Haczewska B., Insygnia koronacyjne na monetach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego, [w] Nummus et Historia. Pieniądz Europy średniowiecznej, pod redakcją S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1985, s. 119 – 129.

  2. Haczewska B., Uwagi o przedstawieniach władcy na monetach w XII i XIII wieku, [w] Pozaekonomiczne funkcje monet. X Ogólnopolska Sesja numizmatyczna w Nowej Soli, Poznań 1995, s. 59 – 65.

  3. Kiersnowski R., Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa 1960; idem, Pradzieje grosza, Warszawa 1975.

  4. Kiersnowski R., Pradzieje grosza, Warszawa 1975.

  5. Paszkiewicz B., Początki monety dzielnicowej kilka spostrzeżeń, Wiadomości Numizmatyczne, t. XLVIII, 2004, z. 1, s. 1 – 19.

  6. Stronczyński K., Pieniądz Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300, Warszawa 1947.

  7. Suchodolski S., Denar w kalecie, Wrocław 1981.

  8. Suchodolski S., Mennictwo polskie w XI i XII wieku, Wrocław 1973.

  9. Suchodolski S., Moneta polska w X/XI wieku (Mieszko I i Bolesław Chrobry), Wiadomości Numizmatyczne XI, z. 2 – 3, r. 1967, s. 65 – 204.

  10. Suchodolski S., Spór o początki mennictwa w Czechach i Polsce, Wiadomości Numizmatyczne, t. XLII, r. 1998, z. 1 – 2, s. 5 – 20.

  11. Trawkowski S., Najstarsze monety polskie, Wiadomości Numizmatyczne, t. XIII, r. 1969, s 35 – 49.

 4. Opracowania mennictwa Jagiellońskiego

  1. Kubiak S., Monety Jagiellonów w II połowie XV wieku, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 42, 1998, s. 118 - 162.

  2. Kubiak S., Monety pierwszych Jagiellonów, Wrocław 1970.

  3. Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

 5. Opracowania dotyczące reform menniczych

  1. Paszkiewicz B., Reforma monetarna króla Wacława II w Polsce, Wiadomości Numizmatyczne, t. 45, 2001, s. 23 – 38.

  2. Terlecki W., Reforma monetarna Kazimierza Wielkiego, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 6, 1962, s. 251 – 263.

  3. Terlecki W., Reformy monetarne Zygmunta I, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 7, 1963, z. 2, s. 43 – 58.

  4. Trawkowski S., Obieg a renowacja monety w Polsce na przełomie XII i XII wieku, [w] Nummus et Historia. Pieniądz Europy średniowiecznej, pod redakcją S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1985, s. 111 – 116.

  5. Zgorzelska U., Rola półgroszy świdnickich w reformie monetarnej z lat 1526 – 1528, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 18, 1974, s. 193 – 210.

 6. Opracowania mennictwa pojedynczych władców

  1. Borowski W., Półgrosz koronny Władysława Jagiełły z podwójnym Krzyżem Jagiellońskim w legendzie awersu, Biuletyn Numizmatyczny, r. 2005, z.1, s. 35 -49.

  2. Kiersnowski R., Aleksandra Jagiellończyka królewskie dukaty, [w] Cultus et cognito. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 251 – 258.

  3. Kiersnowski R., Dukaty Władysława Łokietka, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 8, 1964, s. 23 – 40.

  4. Paszkiewicz B., Denary krakowskie Władysława Łokietka, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 36, 1992, s. 131 – 146.

  5. Paszkiewicz B., Mennictwo Władysława Łokietka, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 30, 1986, s. 3 – 107.

  6. Skwierczyński K., Treści ideowe monet królewskich Bolesława Szczodrego, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 38, 1994, s. 141 – 154.

  7. Suchodolski S., Moneta polska w X/XI wieku (Mieszko I i Bolesław Chrobry), „Wiadomości Numizmatyczne”, XI, z. 2 – 3, 1967.

  8. Trawkowski S., Najstarsze monety polskie, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. XIII, 1969, s. 30 – 45.

 7. Opracowania ideologii władzy

  1. Abraham W., Pontificale biskupów krakowskich z XII, „Rozprawy PAU, Wydz. hist.- filozof.”, ser. II, t.41(66), 1927, s. 1 – 31.

  2. Kürbis B., Sacrum i profanum. Dwie wizje władzy w polskim średniowieczu, „Studia Źródłoznawcze”, t. 22, 1972, s. 20 – 38.

  3. Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998.

  4. Dalewski Z., Władza, Przestrzeń, Ceremoniał, Warszawa 1996.

  5. Gieysztor A., „Ornamenta regia” w Polsce XV wieku, [w] Sztuka i ideologia XV wieku, Warszawa 1978, s. 155 – 161.

  6. Kürbis B., Wstęp, [w] Mistrz Wincenty, Kadłubek, Kronika Polska, Wrocław 2003.

  7. Kutrzeba S., Ordo coronadi regis Poloniae, [w]: Archiwum Komisji Historycznej, t. IX, Kraków 1909 – 1913, s. 133 – 216.

  8. Kutrzeba S., Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego, Przegląd Historyczny, t. XII, 1911, 71 – 83.

  9. Michałowski J., Ideologia monarchiczna Piastów wcześniejszego okresu, w: Imagines Potestatis, pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994, s. 185 – 205.

  10. Obertyński Z., Wzory i analogie wybranych formuł w liturgii Krakowskiej w XI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 14, 1969, s. 35 – 51.

  11. Orłowski T. H., Początki rytu sakry królewskiej w Europie, Studia Źródłoznawcze, t. 34, 1993, s. 69 – 88.

  12. Roux J. R., Król. Mity i symbole, Warszawa 1998.

  13. Sawicki W., Rytuał sakry – koronacji królewskiej, jako źródło prawa i ustroju państw średniowiecznej Europy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 24, 1972, s. 279 – 282.

  14. Wojciechowski Z., Z dziejów pośmiertnych Bolesława Chrobrego. Punkt wyjścia i pierwsze wieki legendy, Życie i Myśl, t. II, 1951, nr 11/12, s. 480 – 502.

 8. Opracowania dotyczące symboli władzy

  1. 8.10. Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa – Poznań 1982

  2. Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej, Lwów 1917.

  3. Gieysztor A., Non habemus Cesarem nisi regem – korona zamknięta królów polskich w końcu XV wieku i w wieku XVI, [w] Muzeum i twórca. Studia ku czci ST. Lorenza, Warszawa 1969, s. 277 – 292.

  4. Gumowski M., Szczerbiec polski miecz koronacyjny, Studia Historyczne, T II; 1959, z. 1, s. 5 – 18.

  5. Kopera F., Dzieje skarbca koronnego, Kraków 1904.

  6. Kuczyński S. K., O polskim mieczu koronacyjnym, Przegląd Historyczny, t. 52, 1961, s. 562 – 577.

  7. Letkiewicz E., Polskie klejnoty koronacyjne. Rekonstrukcja wirtualna, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. VII, XVII, 2005, s. 3 – 13.

  8. Lileyko J., Regalia polskie, Warszawa 1987.

  9. Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa – Poznań 1989.

  1. Piech Z., Mitra książęca w świetle przekazów ikonograficznych od czasów rozbicia dzielnicowego do końca epoki jagiellońskiej, „ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 25, 1987, s. 5 – 47.

  2. Piech Z., Mitra książęca w świetle przekazów ikonograficznych od czasów rozbicia dzielnicowego do końca epoki jagiellońskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, T. 35: 1987, nr 1, s. 3 – 47.

  3. Piech Z., Strój insygnia i atrybuty książąt piastowskich (część II), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1990, s. 199 – 220.

  4. Piech Z., Strój insygnia i atrybuty książąt piastowskich, „ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 38, 1990, s. 201 – 220.

  5. Pietrusiński J., Klejnoty monarsze, skarb ze Środy Śląskiej, Wrocław 1996.

  6. Rożek M., Polskie koronacje i korony, Kraków 1987.

  7. Suchodolski S., Czy władcy polscy we wczesnym średniowieczu posługiwali się jabłkiem panowania?, [w] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod redakcją Danuty Gawinowej, Sławomira Gawlasa, Marii Koczerskiej, Stefana K. Kuczyńskiego, Edwarda Potkowskiego, Andrzeja Rottermunda, Jana Tyszkiewicza, Warszawa 1991, s. 251 – 259.

  8. Szymański J., Korona sandomierska koroną Kazimierza Wielkiego?, [w] Heraldyka i okolice, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Sławomira Górzyńskiego i Haliny Malinowskiej, Warszawa 2002, s. 297 – 304.

 9. Opracowania dotyczące ikonografii

  1. Ameisenowa Z., Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków – Wrocław 1958.

  2. Andrulewicz H., Geneza Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego w roku 1295, „Studia Źródłoznawcze”, t. 13, 1968, s. 1 – 25.

  3. Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 1993.

  4. Garbaczewski W., Ikonografia monet piastowskich, Lublin 2007.

  5. Gorlińska D., , Ikonografia monet Mieszka III Starego, część I: wizerunki narracyjne i symboliczne, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 45, 2001, z. 2, s. 113 – 135.

  6. Gorlińska D., Ikonografia monet Mieszka III Starego, część I: wizerunki reprezentacyjne, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 45, 2001, z. 1, s. 1 – 16.

  7. Gumowski M., Pieczecie królów polskich, Kraków 1910.

  8. Jaworska A., Orzeł Biały, herb państwa polskiego, Warszawa 2003.

  9. Kiersnowski R., Godła Jagiellońskie, Wiadomości Numizmatyczne, t. XXXII, r. 1988, z. 1-2, s. 1 – 27.

  10. Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie, Warszawa 1993.

  11. Kürbis B., Kodeks Matyldy. Księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi, Kraków 2001.

  12. Maisel W., Drzwi gnieźnieńskie z perspektywy archeologii prawniczej, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXI, r. 1976, s.97 - 102.

  13. Miodońska B., Korona zamknięta w przekazach ikonograficznych z czasów Zygmunta I, „Biuletyn Historii sztuki”, t. 32, 1970, s. 3 – 16

  14. Miodońska B., Przedstawienie państwa polskiego w statucie Łaskiego z roku 1506, „Folia Historiae Atrium”, t. 5, 1968, s. 19 – 69.

  15. Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993

  16. Piekosiński F., Pieczęcie polskie wieków średnich, Kraków 1899.

  17. Pietrusiński J., Epistola Mathildis Suevae. O zaginionej miniaturze, Studia Źródłoznawcze, t. 26: 1991, s. 53 – 72.

  18. Sobczyk B., Rex imperator in regno suo, Suwerenność króla polskiego w końcu XV wieku w miniaturach „Graduału Jana Olbrachta”, Folia Historiae Atrium, t. 10, 1974, s. 81 – 104.

  19. Suchodolski S., Relacje pomiędzy legendą a wyobrażeniem na monetach w X i XI wieku, [w] Pozaekonomiczne funkcje monet. X Ogólnopolska Sesja numizmatyczna w Nowej Soli, Poznań 1995, s. 31 – 41.

 10. Opracowania pozostałe

  1. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1998

  2. Garbaczewski W., Magiczna funkcja obrazu i słowa – moneta jako atropaion, [w] Materiały z sesji numizmatycznej w Nowej Soli w 2006, Nowa Sól 2006, s. 43 – 60.

  3. Russocki S., Rodowód Orła Białego, [w] Godło, barwy i hymn Rzeczpospolitej, Zarys dziejów, pod red. S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume, Warszawa 1978, s. 30 – 42.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.